marți, 8 iunie 2010

DESPRE DESFRÂNARE ŞI ALCOOL


Ce spune Sfânta Scriptură

„Vin şi sicheră să nu beţi, nici tu, nici fiii tăi, când intraţi în cortul adunării sau vă apropiaţi de jertfelnic, ca să nu muriţi. Acesta este aşezământ veşnic în neamul vostru“ (Lev. 10, 9).
„Un ocărâtor este vinul, un zurbagiu băutura îmbătătoare şi oricine se lasă ademenit nu este înţelept“ (Pilde 20, 1).
„Nu fi printre cei ce se îmbată de vin, şi printre cei ce îşi desfrânează trupul lor“ (Pilde 23, 20).
„Pentru cine sunt suspinele, pentru cine văicărelile, pen-tru cine gâlcevile, pentru cine plânsetele, pentru cine rănile fără pricină, pentru cine ochii întristaţi? Pentru cei ce zăbovesc pe lângă vin, pentru cei ce vin să guste băuturi cu miro-denii. Nu te uita la vin cum este de roşu, cum scânteiază în cupă şi cum alunecă pe gât, căci la urmă el ca un şarpe muşcă şi ca o viperă împroaşcă venin“ (Pilde 23, 29-32).
„Vai de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi îmbătătoare; vai de cei ce până târziu seara se înfierbântă cu vin“ (Isaia 5, 11).
„Vai de cei viteji la băut vin şi meşteri la făcut băuturi îmbătătoare“ (Isaia 5, 22).
„Dar ei au zis: "Noi nu bem vin, pentru că Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat poruncă, zicând: Să nu beţi vin nici voi, nici fiii voştri în veac!“ (Ier. 35, 6).
„Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Destul vouă, casa lui Israel, cu toate urâciunile voastre!“ (Iezec. 44, 6).
„Desfrânarea, vinul şi mustul dau curaj inimii“ (Osea 4, 11).
„Eu însă vă spun vouă: "Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui“ (Matei 5, 28).
„Eu însă vă spun vouă: "Că oricine va lăsa pe femeia sa, în afară de pricină de desfrânare, o face să săvârşească adulter, şi cine va lua pe cea lăsată săvârşeşte adulter“ (Matei 5, 32).
nd stăpânul slugii aceleia… o va tăia din dregătorie şi partea ei o va pune cu făţarnicii. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor“ (Matei 24, 49-51).
„Luaţi seama la voi înşivă să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii şi ziua aceea să vină peste voi fără de veste“ (Luca 21, 34).
„Să umblăm cuviincioşi, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă“ (Rom. 13, 13).
„Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, nici fu-rii, nici lacomii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu“(I Cor. 6, 9-10).
„Sau nu ştiţi că cel ce se alipeşte de desfrânată este un singur trup cu ea?“ (I Cor. 6, 16).
„Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte în însăşi trupul său“ (I Cor. 6, 18).
„Nu puteţi să beţi paharul Domnului şi paharul demonilor“ (I Cor. 10, 21).
„Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare“ (Efes. 5, 18).
„Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, ca-re este închinare la idoli, pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării“ (Col. 3, 5-6).
„Căci voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră; să vă feriţi de desfrânare“ (I Tes. 4, 3).
„Destul că, în vremurile trecute, aţi făcut cu desăvârşire voia neamurilor, umblând în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe fără măsură, în petreceri cu vin mult şi în neiertate slujiri idoleşti. De aceea ei se miră că voi nu mai alergaţi cu ei în aceeaşi revărsare a desfrâului şi vă hulesc“ (I Petru 4, 3-4).
„Afară câinii, şi vrăjitorii, şi desfrânaţii, şi ucigaşii, şi închinătorii de idoli, şi toţi cei care lucrează şi iubesc minciuna“ (Apoc. 22, 15).

Ce spun Sfinţii Părinţi

„După cum un porc plin de murdărie şi de noroi oriunde ar intra umple de murdărie şi de putoare totul, tot aşa este şi desfrânatul. Oriunde intră păcatul desfrânării, murdăreşte totul şi pierde totul. Răul acesta cu greu şi numai cu foc se poate curăţa.“ - Sf. Ioan Gură de Aur
„Desfrânarea este flacăra iadului arzătoare şi mistuitoare de suflete, iar desfrânatul este purtătorul ei.“ - Sf. Macarie cel Mare
„Mintea omului orbeşte prin aceste trei patimi: desfrânarea, lăcomia de bani şi slava deşartă.“ - Sf. Marcu Ascetul
„Nu poate ajunge la adevărata cunoştinţă a mântuirii acela în care înfloreşte patima desfrânării şi care ţine acest păcat în ascunzişurile sufletului său.“ - Sf. Casian Romanul
„Fugiţi de desfrânare, acesta este păcatul care aduce du-pă el totdeauna focul.“ - Sf. Ioan Gură de Aur

„Beţivul este ca şi cel îndrăcit... Cine trăieşte în beţii a căzut sub tirania diavolului.“ - Sf. Ioan Gură de Aur
„Beţivul este nevrednic să trăiască în societatea fiinţelor raţionale... El s-ar cuveni să fie pus între animale şi să fie iz-gonit din societatea oamenilor.“ - Sf. Vasile cel Mare
„Băutura cea îmbătătoare nici să nu o miroase cel tânăr, ca nu cumva, prin focul ei, să ardă.“ - Sf. Marcu Ascetul
„Feriţi-vă de băutură ca de otravă, căci amândouă duc la moarte.“ - Sf. Clement Alexandrinul
„Beţivul este un mort viu, un duh rău de voia sa, o defăimare pentru tot neamul omenesc. - Beţia este icoana morţii.
Beţivului îi este închis cerul şi celui ce îi dă să bea, de asemenea. Pe cei ce nu se îndreaptă îi aşteaptă moartea pe vecii vecilor.“ - Sf. Ioan Gură de Aur

Ce spune Părintele Iosif

Păcatul vremii şi al lumii de azi este desfrânarea. Cu ispita cărnii a biruit diavolul şi lumea de astăzi, ca pe vremea potopului şi a Sodomei. Desfrânarea îl orbeşte pe om... Numai cei ce biruie ispita desfrânării trăiesc în Duhul lui Dumnezeu. Munca duce la binefacere şi sfinţenie, lenea duce la desfrânare şi la ruină. Pentru a ne feri de desfrânare, trebuie să ne rugăm şi să muncim mereu. Aceasta să fie parola oricărui ostaş al Domnului. Sfinţenia şi rugăciunea, împreunate cu postul, iată armele de luptă contra desfrâului! Îmbrăcaţi-vă cu ele şi nimic nu vă va putea doborî. Băutura şi desfrânarea, aceste două duhuri diavoleşti, merg strâns unite laolaltă. Ele omoară astăzi cele mai multe suflete. Fugiţi cu groază de duhul desfrânării – şi uniţi-vă cu Hristos. Nu puteţi bea şi paharul Domnului, şi paharul dracilor – zice Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă puteţi uni şi cu Hristos, şi cu păcatul desfrânării. Alcoolul este duhul diavolului... Cele mai mari biruinţe pentru împărăţia iadului le face acest duh, toată puterea întunericului şi toată răutatea iadului sunt strânse parcă în acest duh rău. Pe oriunde trece acest duh blestemat rămâne numai cumplită ruină şi moarte – şi trupească şi sufletească. Nu poate fi decât al diavolului acest duh care omoară în om dragostea de copii, de soţie, de părinţi, de orice… şi-l face să le bea hainele, pâinea, sudoarea, lacrimile, sângele şi viaţa lor. Alcoolul este acel diavol care face din om o fiară, dintr-o făptură curată un dobitoc murdar. Alcoolul este cea mai înfricoşătoare putere pe care o are diavolul în lumea aceasta. Sfinte sunt Tainele Bisericii noastre, frumoase sunt slujbele şi datinile noastre creştineşti şi bisericeşti, dar diavolul strică adeseori multe din aceste frumuseţi cu alcoolul, cu duhul lui cel rău. Ostaşii Domnului alungă de tot alcoolul şi obiceiurile rele din toate ale lor. Ei fac botezurile, nunţile, ospeţele, privegherile şi înmormântările lor fără nici un fel de alcool. Ostaşii Domnului nu fac alcool, nu-l vând şi nu-l consumă în nici o situaţie şi în nici o măsură.

De aceea, oricine intră în Oastea Domnului trebuie:

Să-şi zdrobească hotărât din suflet, cu post şi rugăciune, prin puterea lui Hristos, orice îndemn spre desfrânare.

Să o rupă total cu toţi prietenii de păcate, cu tot ce-i aduce aminte de căile şi păcatele pe care le va fi făcut înainte, după mersul lumii acesteia şi după felul desfrânat al veacului acestuia, şi cu fiinţa cu care va fi păcătuit sau ar fi în primejdie să păcătuiască.

Să se îmbrace cuviincios, cu ruşine şi cu evlavie, pentru a nu da nimănui prilej să păcătuiască. Orice îmbrăcăminte necuviincioasă este o desfrânare şi un îndemn spre desfrânare.

Diavolul desfrânării este foarte puternic... Nu poate fi biruit decât cu rugăciune şi cu post... de aceea noi, ostaşii Domnului, ne vom strădui să ne ocupăm mereu cu postul şi cu rugăciunea, ca să putem duce o viaţă de înfrânare după voia Domnului.
Să-şi stăpânească închipuirea, să-şi omoare dorinţele, să şi înfrâneze ochii, vorbele, gesturile şi tot ce poate aţâţa la desfrânare.
Să-şi aibă, la vremea căsniciei, soţul sau soţia una pentru totdeauna, iar cei necăsătoriţi să se ţină curaţi şi dezlegaţi de oricine.

Pentru ostaşii Domnului, orice divorţ este oprit. Orice recăsătorire a unui divorţat este păcat. Orice apropiere nebinecuvântată este o nelegiuire.

Să o rupă imediat, total şi definitiv cu orice fel de băutură alcoolică, chiar şi în cea mai mică măsură. În nici o ocazie el nu are voie să mai bea nici un pahar, nici un strop de alcool. Fără alcool nu moare nimeni, dar din cauza lui mor zilnic mii şi mii.

Să nu mai producă nici din prunele lui, nici din strugurii lui, nici din alte produse ale lui, niciodată, ţuică, ori vin, ori altă băutură alcoolică. Dacă este păcat să bei tu, este şi mai mare păcat să dai altuia să bea. Deci nici o legătură cu duhul diavolului.
Ai pruni sau vie?
Dacă nu poţi face din ele hrană – să nu faci nici băutură. Scoate-i şi pune grâu în locul lor. Mai bine să nimiceşti tu alcoolul, decât să te nimicească el pe tine. Nu poţi fi şi cu alcoolul în pivniţă, dar şi cu sufletul în împărăţia lui Dumnezeu.
Nu vei muri de foame dacă nu vei mânca o pâine blestemată de urmările alcoolului pe care şi tu le înmulţeşti. Dar vei muri osândit, sigur, dacă mai faci şi vinzi alcool.

Nu poţi bea şi paharul Domnului – Sfânta Împărtăşanie – dar şi paharul dracilor – alcoolul! Nu poţi sluji şi lui Dumnezeu şi lui Mamona. Cine crede că poate face aşa – va rămâne singur fără Domnul, cu Mamona.

Nu vă înşelaţi zicând că un pahar nu-i păcat, că un pahar se poate. Căci acest pahar vă va neferici şi pe voi cum i-a nefericit pe mulţi. Din dragoste pentru Hristos, nici un strop. Nimic, nimic!

Cine bea alcool, în orice măsură,
nu poate fi un bun ostaş al lui Hristos.


O, Doamne Duhule Sfinte, Te rugăm, luminează suflete-le noastre, ca să nu ne înşelăm pe noi şi pe alţii nici în privinţa asta. Orice păcat este nelegiuire, şi cel născut din Dumnezeu nu mai trăieşte în nici un păcat. Ajută-ne să avem puterea de a o rupe total şi cu aceste ispite şi patimi satani-ce, ca să poţi să ne umpli Tu, Duhule Sfinte, de puterea Ta şi de roadele Tale. Amin.

~ cap. 26. Despre Desfrânare şi Alcool ~

Niciun comentariu: