marți, 11 decembrie 2012

Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( XVIII )

Sfinţii Varsanufie şi Ioan
- "Întăreşte-ţi inima ca pe-o piatră tare. Iar piatră numesc tăria sufletului, ca să poţi auzi cele ce-ţi voi spune.
Ia deci seama la tine însuţi, ca nu cumva auzind aceasta să te semeţeşti în inima ta şi să cazi din făgăduinţa duhovnicească. Căci pe mulţi i-a pierdut înfumurarea, chiar dintre cei ce-au atins măsura. Deci te pregăteşte spre mulţumire în toate, auzind pe Apostolul care zice: "întru toate mulţumiţi" (I Tes. 5 ), "fie în necazuri, fie în nevoi, fie în strâmtorări" (II Cor. 6, 4), fie în neputinţe şi osteneli trupeşti. Mulţumeşte lui Dumnezeu în toate cele ce vin asupra ta. Căci nădăjduesc că şi tu vei ,,intra în odihna Lui" (Evr. 4, 1). "Pentru că prin multe necazuri trebue să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu" (Fapte 14, 22).
Nu te îndoi deci în sufletul tău şi să nu slăbească inima ta în ceva. Şi adu-ţi aminte de cuvântul Apostolului "că chiar de se strică omul nostru cel din afară, cel dinăuntru se înoieşte din zi in zi" (II Cor. 4, 16). Dacă deci nu suferi pătimirile, nu poţi ajunge la cruce. Iar de rabzi mai întâi pătimirile, vei intra la limanul odihnei Lui. Şi te vei linişti apoi întru toată negrija, având sufletul întărit şi lipit de Domnul pentru totdeauna, străjuit în credinţă, bucurându-se întru nădejde, veslindu-se în dragoste, păzit în sfânta şi cea de o fiinţă Treime. Şi atunci se va împlini cu tine ceeace s-a spus: "Să se veselească cerurile şi să se bucure pământul" (Ps. 95, 11). Aceasta este viaţa cea fără de griji a omului lui Dumnezeu. Căci se bucură, iubitul meu frate, Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh de mântuirea ta"- "
Să nu nesocotim datoria de a mulţumi lui Dumnezeu. Să facem ca acela despre a plecat să se roage în biserică să i se randuiască să afle ceva de mâncare şi la întilnit pe unul care i-a spus: mănâncă azi cu mine şi apoi du-te şi te roagă. Şi i-a răspuns acela: nu vin, căci am plecat să cer aceasta de la Dumnezeu. Aşadar şi noi, fie că vom afla, fie că nu vom afla, să dăm lui Dumnezeu rugăciune şi mulţumire. Ia seama să porţi în trupul tău pururea crucea lui Hristos.
"

- "
Tu, deci, omule al lui Dumnezeu, aleargă pe drumul gătit ţie ca să ajungi cu bucurie la limanul lui Hristos, la care am ajuns noi, şi să auzi glasul bucuriei împlinite, al vieţii, al luminii si al veseliei, spunându-ţi-se: "Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune, intră în bucuria Domnului tău" (Mt. 25, 21). Bucură-te în Domnul, bucură-te în Domnul, bucu-ră-te în Domnul! Domnul să păzească sufletul şi trupul tău de tot răul şi de toată împotrivirea diavolească şi de toată nălucirea pricinuitoare de tulburare. Domnul va fi lumina ta, acoperământul tău, calea ta, tăria ta, cununa ta, veselia ta şi sprijinitorul tău veşnic. Ia aminte la tine Căci s-a scris: "Nu nesocoti cuvintele ieşite din buzele Mele" (Ps. 88, 35). "

- "
Rodească-ţi viaţa ta struguri, care, călcaţi în picioare, să-ţi producă vin duhovnicesc, ca să veselească sufletul tău necăjit.
Câmpul tău să rodească îmbelsugat sămânţa cea bună care semănată pe pământul cel bun să producă una o sută, alta şase zeci şi iarăşi alta trei zeci (Mt.v. 8, cap. 4).
Şi să se încălzească inima ta pentru totdeauna de focul de care a spus Stăpânul nostru Iisus Hristos: "Foc am venit să arunc pe pământ" (Luca. 12,49).
Să se înstăpânească în inima ta pacea Domnului, după cuvântul Apostolului (Col. 3, 15).
Şi să se înalţe finicul tău cu ramurile lui, potrivit lui David care zice: "Dreptul ca finicul va inflori" (Ps. 91, 13).
Să te curăţeşti de mânie şi de iuţimea patimilor ca sfinţii cei desăvârşiţi, în care nu se arată nicidecum mişcarea acestora, ba nici măcar vre-o înclinare de-o clipă spre ele.
Şi să învrednicească Domnul sufletul tău ca să se sălăşluiască în nevinovăţie şi în blândeţe, ca să fii o hrană a lui Hristos, un miel nevinovat.
Să calci pe urmele noastre ca un urmaş cuminte şi să te ridici la canonul nostru ca un bun moştenitor al harismelor mele.
Să vadă ochii tăi pe Dumnezeu, ca unul ce-ai ajuns curat cu inima (Mt. v. 8, cap. 5).
Să fii îndelung răbdător în necazurile tale, ca unul ce ai cunoscut făgăduinţa Stăpânului care zice: "în lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea" (Ioan 16, 33).
Să ajungi la dragostea de nebiruit care introduce pe cei ce au dobindit-o în curţile împărăteşti şi-i face fraţi ai lui Hristos.
"

- "
Te descurajezi în necazuri ca un om trupesc, ca şi când n-ai auzit că te aşteaptă necazuri cum a spus şi Duhul lui Pavel (Fapte 20, 23), care mângiia pe cei ce erau cu el în corabie, îndemnându-i să fie cu voie bună (Fapte 27, 22). "Nu ştii că multe sunt necazurile drepţilor" ? (Ps. 33, 19); şi că în ele se probează omul ca aurul în foc? Deci dacă suntem drepţi, să primim să fim cercaţi în necazuri. Iar de suntem păcătoşi, să le răbdăm ca unii ce suntem vrednici de ele. Căci încercarea lucrează (produce) răbdare (Rom. 5, 4).
Să ne gândim la toţi sfinţii de la început şi să vedem câte au răbdat. Căci făcând binele şi grăind binele şi stăruind în adevăr, au fost urâţi şi necăjiţi de oameni până la moartea lor, iar ei se rugau pentru duşmanii şi pentru prigonitorii lor, potrivit cuvântului Mântuitorului (Mt. 5, 44). Oare ai fost şi tu vândut ca nevinovatul losif? Oare au robit mâinile tale la coşuri (Ps. 80, 6) ? Ai coborât oare de două ori în groapă (Facere 37, 24; 40, 15) ? Sau ai fost asuprit ca Moise din copilărie până la bătrâneţe (Evr. 11, 25) ? Ce-ai îndurat, leneşule? Sau ai fost prigonit ca David de către Saul şi de către propriul său fiu, plângând totuşi pentru ei când au murit (2 Imp. l, 11-27; 18, 33)? Sau ai fost aruncat în mare ca Iona (lona l, 15)?
Uitucule şi iubitule, pentru ce slăbeşte cugetul tău ? Nu te teme şi nu tremura ca un lipsit de bărbăţie, ca să nu te lipseşti de făgăduinţa lui Dumnezeu. Nu te speria ca un necredincios, ci încurajează gândurile tale puţin credincioase.
Iubeşte necazurile în toate, ca să te faci fiu cercat al sfinţilor. Adu-ţi aminte de răbdarea lui Iov şi a celor ce i-a urmat şi râvneşte să mergi pe urmele lor. Adu-ţi aminte de primejdiile, de necazurile, de lanţurile, de foamea şi de mulţimea altor rele pe care le-a răbdat Pavel (II Cor. 11, 24-27) şi zi fricii tale: sunt străin de tine !
"- "Când răspundem gândurilor, nu avem putere, pentru că mai întâi primim să osândim pe aproapele şi puterea duhului nostru slăbeşte şi învinovăţim pe fratele nostru, vinovaţi fiind noi înşine. Dacă socoteşti că totul este al lui Dumnezeu care milueşte şi nu al celui ce voeşte, nici al celui ce aleargă (Rom. 9, 16), pentru ce nu întelegi şi nu iubeşti pe fratele tău cu o iubire desăvârşită? "

- "
Zis-a Solomon despre părinţii Iui: "Cei ce mă învăţau îmi spuneau: să se sădească cuvântul nostru în inima ta" (Prov. 4, 4). Aşa îţi spun şi eu, frate: să se sădească cuvintele mele în inima ta şi cugetă totdeauna la toate cele scrise de mine, precum a zis Dumnezeu prin gura lui Moise: "Lipşeste-le de mâna ta cea dreaptă şi vor fi pururea neclintite înaintea ochilor tăi şi cugetă la ele când te culci, când te scoli, când umbli pe drum şi te culci în casă" (A doua lege, 6, 6-8 ). Arată-le, aşadar, pe acestea întru desăvârşirea faptelor şi Dumnezeul meu va fi cu tine in veac. Amin. "
- Scrisori duhovniceşti – Sfinţii Varsanufie şi Ioan –

Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( I )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( II )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( III )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( IV )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( V )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( VI )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( VII )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( VIII )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( IX )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( X)
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( XI )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( XII )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( XIII )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( XIV )

Niciun comentariu: