sâmbătă, 29 ianuarie 2011

Să ne rugăm împreună...

  • "Slavă veşnică Ţie, Dragoste-Dumnezeu şi Dumnezeu-Dragoste, Care erai dinainte de tot şi Care vei rămâne după ce se va sfârşi totul! 
Tu eşti izvorul Cântării, din care cel mai frumos moment este sărutul Tău dat lumii la Betleem şi pe Golgota. Din acest sărut s-a născut lacrima. Şi din lacrima aceasta ne-am născut noi.

Şi noi suntem cântarea dragostei după care a însetat tăcerea dragostei Tale.
Slavă veşnică Ţie! Înfrumuseţează-ne mereu, până la desăvârşirea cu care să fii fericit deplin.Amin!"
  • "Slavă veşnică Ţie, Lumină-Hristos şi Hristos-Lumină, Izvorul şi Oceanul tuturor, Izvorul din care ies şi Oceanul în care intră toate, Tu, Robul şi Împăratul nostru, Mântuitorul şi Preţul mântuirii sufletelor noastre, Iubitorul şi Iubitul nostru, Cel care ne dai şi Cel care ne ceri toată dragostea şi toată inima noastră!
În Tine doreşti să ne cuprinzi în întregime şi în noi doreşti să fii cuprins, fiindcă singurătatea noastră suspină după Tine.
O, slavă veşnică Celui ce Te-a născut pe Tine pentru noi şi pe noi pentru Tine!Dăruieşte-ne această veşnică şi deplină nuntă şi împreunare în strălucire şi dragoste. Amin."
  • "Slavă veşnică Ţie, Prea Sfinte Duh, Cerescule Porumbel, Care prin pogorârea Ta ne-ai adus pacea, puterea şi proslăvirea de la Tatăl nostru Ceresc în Numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos!
Te rugăm, pogoară-Te mereu şi rămâi pe totdeauna peste noi şi în noi, spre a ne păzi şi ajuta în toate luptele şi încercările noastre, până ce vom ajunge pe totdeauna la lumina şi strălucirea Împărăţiei Tale. Amin. "
  • "Slavă veşnică Ţie, Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Duhul Sfânt, Care ne-ai iubit atât de mult şi Care ne-ai făcut să Te iubim şi noi şi să‑Ţi cântăm din tot sufletul, cu o adâncă şi smerită curăţie de inimă. Şi dintr-o curată, fierbinte şi ascultătoare iubire.
Din cea mai frumoasă limbă pe care ai lăsa-o pe pământ, din cele mai fericite stări, din cea mai curată dragoste, dorim să-Ţi cântăm numai Ţie, pentru că numai Ţie Ţi se cuvine toată slava, cinstea şi lauda iubirii noastre, a tuturor, pe veci de veci. Amin."

"O, Marele nostru Dumnezeu, Făcătorul şi Binefăcătorul nostru, nimeni şi nimic nu este ca Tine nici în ceruri, nici pe pământ. Nici în lumea trupească, nici în cea nevăzută. Slavă Ţie!
Ţie se cuvine să-Ţi dăruim cu dragă inimă tot ce ne-ai dăruit Tu, fiindcă numai atunci am fi cu adevărat fericiţi şi îndestulaţi.

Te rugăm, ajută-ne pe toţi neîncetat să Te iubim mai mult ca pe orice.
Să Te preţuim mai înalt ca pe oricare altă comoară.
Să Te ascultăm mai întâi ca pe oricine.
Căci Tu eşti unicul vrednic, mai presus ca orice. Amin."
  • "Slavă veşnică Ţie, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care ai fost Călăuza şi Izbăvitorul poporului Tău şi Care vei fi până în veşnicie Dumnezeul şi Mântuitorul Bisericii Tale!
Îţi mulţumim pentru sfintele Tale făgăduinţe în care ne încredem. Te rugăm, ajută-ne să Te urmăm cu o deplină ascultare prin care să ne învrednicim de veşnica desfătare a Împărăţiei Tale în care ai spus că îi vei duce şi îi vei aşeza pe toţi ai Tăi. Amin."

"Doamne, Duhule Sfinte, Care ai fost trimis de la Tatăl de către Domnul nostru Iisus Hristos ca să ne călăuzeşti în toate, să ne înveţi toate lucrurile şi să ne aduci aminte tot ce ne-a spus El (Ioan 14-26),

Te rugăm, revarsă-Te din cer peste noi toţi care vorbim şi care ascultăm sfintele cuvinte dumnezeieşti. Fă-l, Doamne, pe orice suflet fie mare, fie mic să ia aminte cu grijă la fiecare cuvânt spus sau auzit. Şi să ascultăm fiecare cu împlinirea faptei.
Căci, dacă cerul trebuie să ia minte, pământul trebuie să asculte; dacă cei sfinţi trebuie să fie veghetori, cei mai neputincioşi trebuie să fie mai supuşi, pentru ca Tu, Doamne, să fii totul în toţi.

A Ta să fie toată slava până în veci! Amin."
  • "Doamne şi Dumnezeul nostru, Care ne-ai dăruit nouă nişte strămoşi atât de sfinţi şi de vrednici, fii binecuvântat!
Te rugăm, Doamne, întoarce-ne totdeauna, cu dragoste şi cu respect, inima şi gândurile noastre spre credincioşia înaintaşilor noştri din zilele din vechime. Spre dragostea, spre cucernicia şi spre jertfa pentru Tine ale primilor fraţi ai noştri, ale primei biserici creştine, pentru ca, învăţând da la ei, să Te putem iubi, asculta şi lăuda şi noi pe Tine într-un chip atât de vrednic şi de luminos ca şi ei. Amin.

O, mare, şi bun, şi milostiv Dumnezeu, fii binecuvântat pentru nespusa Ta iubire şi milă faţă de toate creaturile Tale!

Te rugăm, Doamne, ai grijă iubitoare de toţi ai Tăi; şi, pentru mântuirea sufletelor lor nu îngădui, Doamne, să le meargă prea bine lumeşte pe pământ când credinţa lor este mai mică decât pofta, când râvna lor e mai slabă decât lăcomia şi când dragostea lor faţă de Tine este mai puţină decât cea faţă de lucrurile trecătoare.

Ci atunci ori ia-i pe ei de la ele, ori pe ele de la ei pentru o vreme, până Te vor afla iarăşi pe Tine, ca să nu fie pierduţi. Amin."


Traian Dorz
din "Hristos, Pâinea noastră zilnică"
 

Niciun comentariu: