luni, 9 februarie 2009

Rugăciunea - măsură a dragostei


,,Unindu-se moral în rugăciunea adevărată cu Dumnezeu, omul nu se uneşte cu El doar pe sine însuşi, ci îi uneşte cu El şi pe ceilalţi ; el devine un inel de legătură între Dumnezeu şi creaţie, între lumea divină şi cea naturală." (Vladimir Soloviov)


,,Nu este de ajuns să posedăm arta rugăciunii ; trebuie să devenim rugăciune, rugăciune întrupată. Nu este de ajuns consacrarea unui timp pentru rugăciune, căci fiecare act, fiecare gest, chiar şi un surâs, trebuie să devină un imn de adorare, o ofrandă, o rugăciune. Trebuie să oferim nu ceea ce avem , ci ceea ce suntem." (Paul Evdokimov)

,,Dacă câţiva oameni se roagă, dacă intră în starea de rugăciune pură şi în mod aparent nefolositoare, ei transformă universul prin simpla lor prezenţă, prin însăşi existenţa lor." (Olivier Clement)

,,Din adâncuri strigat-am către Tine, Doamne !" (Biblia)

,,Rugăciunea constituie o înălţare a intelectului către Dumnezeu ; ea este o conversaţie a intelectului cu Domnul." (Evagrie din Pont)

,,Rugăciunea este alungarea întristării şi a descurajării, (...) rodul bucuriei şi al mulţumirii." (Evagrie din Pont)

,,Dacă, rugându-te, ai ajuns la o bucurie mai presus de orice veselie, ai ajuns la adevărata rugăciune." (Sf. Nil Sinaitul)

,,Înainte de a-ţi ridica mâinile către cer, trebuie să-ţi ridici sufletul şi, înainte de a-ţi ridica ochii, ridică-ţi gândul la Dumnezeu. (Origen)

,,Sufletul omului este un altar." (Origen)

,,Rugăciunea este bucurie sfântă, ce atrage spre sine mintea (...) revărsând bucuria duhovnicescă şi în trup." (Sf. Grigorie Sinaitul)

,,Când tu vorbeşti în ascuns cu tine însuţi, cuvintele tale sunt cercetate în cer. De aceea şi răspunsurile îţi vin de acolo." (Sf. Vasile Cel Mare)

,,Dacă te vei ruga pentru toţi, toţi se vor ruga pentru tine." (Fer. Augustin)

,,Inima cea mai milostivă este aceea care arde pentru toată făptura, pentru oameni, pentru păsări, pentru demoni şi pentru toată zidirea. "(Sf. Isaac Sirul)

,,Rugăciunea este o stare de permanentă recunoştinţă." (Sf. Ioan de Kronstadt)

,,A-I mulţumi lui Dumnezeu când vântul este prielnic pe mare nu este ceva deosebit ; a-I mulţumi însă când este furtună, atunci se arată adevărata recunoştinţă." (Sf. Ioan Gură de Aur)

,,Cel ce se sileşte să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru toate cele primite de la aproapele său, acela se sileşte şi să iubească." (Teofilact)

,,A descrie frumuseţea omului înseamnă a cânta cel mai frumos imn gloriei lui Dumnezeu. În om este cuprinsă minunea : în gândire, atâta inteligenţă ; în inimă, atâta iubire ; în viaţă, atâta voinţă." (pr. Agatanghel Guţu)

,,Cel care se roagă este cu adevărat teolog." (Evagrie din Pont)

,,Slava lui Dumnezeu este omul." (Sf. Irineu)

,, Liniştea este neîntreruptă închinare lui Dumnezeu şi statornicie în faţa Lui." (Sf. Ioan Scărarul)

,,Cerul este, adesea, mai aproape de noi atunci când ne aplecăm, decât atunci când ne îndreptăm în sus." (Sf. Grigorie de Nazianz)

,,Numai Dumnezeu, cu nesfârşirea Lui, poate ţine sufletul absorbit în contemplarea Lui, adică în linişte, fără trecerea necesară de la un lucru mărginit la altul." (pr. Dumitru Stăniloae)

,,Rugăciunea îl eliberează pe om, îl degajă de natura exterioară şi de sine însuşi. În acest fel, ea ţine sufletul deschis către Dumnezeu ca Persoană. Rugăciunea asigură libertatea (...)." (pr. Dumitru Stăniloae)

,,Nimic nu mi se pare mai atrăgător decât dialogul secret al sufletului cu el însuşi şi cu Dumnezeu." (Sf. Grigorie de Nazianz)

,,Aceasta este rugăciunea adevărată : a tăcea şi a asculta vocea fără cuvinte a lui Dumnezeu din adâncul inimii, a înceta să lucrezi de unul singur, a pătrunde în lucrarea lui Dumnezeu." (pr. Kallistos Ware)

,,Doamne, fă din mine o unealtă a Păcii Tale ! (Francisc din Assisi) Lucrul cel mai important în rugăciune este de a sta în faţa lui Dumnezeu cu mintea coborâtă în inimă." (Sf. Teofan Zăvorâtul)

,,Tu erai înlăuntrul meu, dar vai, eu însumi eram înafara mea." (Fer. Augustin)

,,Rugăciunea este lucrarea credinţei, arătarea celor nădăjduite, iubirea realizată, mişcarea îngerească, puterea celor fără trupuri, descoperirea inimii, nădejdea mântuirii, semnul sfinţirii, devenirea sfinţeniei, cunoaşterea lui Dumnezeu, unirea Duhului Sfânt, bucuria lui Iisus, veselia sufletului, mila lui Dumnezeu, semnul împăcării, pecetea lui Hristos, steaua de dimineaţă a inimilor, descoperirea lui Dumnezeu, izvorul tăcerii, pecetea lăcaşului îngeresc." (Sf. Grigorie Sinaitul)

,,Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei." (Fer. Augustin)

,,Mântuirea şi rugăciunea nu stau în vorbe." (Biblia)

Rugaţi-vă neîncetat ! (Biblia)

,,Primeşte-mă, Tăcere, pe muntele tău sfânt,
pe care rugăciunea e slobodă să plângă
Şi unde fericirea e singurul cuvânt,
iar mâinile întinse pot cerul tot să-l strângă.”
( T. Dorz)

2 comentarii:

Sorin Micutiu spunea...

„Rugăciunea este trebuitoare sufletului cum este respiraţia trebuitoare trupului.“ - Sf. Ioan Gură de Aur

„Rugăciunea este unirea omului cu Dumnezeu, întărirea păcii, mama lacrimilor, punte peste ispite, scăpare din întristări, sfărmarea luptelor, lucrarea îngerilor, veselia viitoare, izvorul virtuţii, cauza darurilor, propăşirea tainică, dovada nădejdii, lumina minţii, tăierea deznădejdii, comoara celor ce iubesc tăcerea, slăbirea furiei, oglinda propăşirii, descoperirea inimii, arătarea viitorului, hrana sufletului, pecetea slavei.“ - Sf. Ioan Scărarul

„Cel care ţine minte răul nu se poate ruga curat.“ - Sf. Marcu Ascetul

„Sufletul alipit de Dumnezeu vorbeşte neîncetat cu El.“ - Avva Filimon

„Fără rugăciune, viaţa noastră sufletească flămânzeşte, însetoşează şi moare.“ - Sf. Ioan Gură de Aur

„Cel ce ştie să se roage bine va şti şi să trăiască bine pentru Dumnezeu.“ - Fericitul Augustin

„Rugăciunea este vorbirea minţii cu Dumnezeu...“
„Cel ce iubeşte pe Dumnezeu de-a pururi stă de vorbă cu Dânsul cum ar sta cu un tată, alungând orice duh pătimaş“. - Evagrie Monahul

„Rugăciunea particulară este cea făcută de fiecare credincios singur, sau împreună cu ai săi, sau cu alţi credincioşi, în orice loc, în orice timp şi citită sau spusă pe de rost, după alcătuirea gata făcută, dintr-o carte de rugăciuni sau chiar scoasă din taina inimii sale“. - Învăţătura de Credinţă Creştină Ortodoxă

Mariana spunea...

Mulţumesc, Sorin, pentru completarea listei de citate, şi mulţumesc pentru unirea din rugăciune, locul şi starea cele mai dragi ale inimii mele...Starea în care mâinile întinse pot cerul să-l cuprindă...