duminică, 4 octombrie 2009

Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( XVI )


- „Să nu ai viclenie faţă de vreu om ca să nu îţi faci ostenelele tale deşarte. Curăţeşte-ţi inima faţă de toţi, ca să vezi în tine pacea lui Dumnezeu. Căci precum de va fi cineva muşcat de un scorpion, veninul se răspândeşte în tot trupul său şi îi va vătăma inima, tot aşa este şi cu răutatea din inimă faţă de aproapele. Veninul ei muşcă sufletul şi se primejduieşte prin viclenie. Cel ce-şi cruţă, deci sufletul, ca să nu se piardă, să depărteze de la el acest scorpion, adică viclenia şi răutatea” ( Avva Isaia)
- „Dacă din slăbiciune fratele tău îţi spune un cuvânt (neplăcut), suportă-l cu bucurie. Căci de nu cauţi cugetul tău în judecata lui Dumnezeu, te vei afla păcătuind.” ( Avva Isaia )
-
“Nu poate să pretindă ascultare, şi nici nu trebuie ascultat un nestatornic, un certăreţ, un mânios, un nervos, un neprimitor de fraţi sau clevetitor.
Nu poate să pretindă ascultare, şi nici nu trebuie ascultat, un om lipsit de roadele Duhului Sfânt şi lipsit de părtăşia frăţească
Nu poate să pretindă ascultare, şi nici nu trebuie ascultat un om care nu umblă în dragoste şi în adevăr, adică în părtăşie şi învăţătură sănătoasă, în unitate şi în statronicie.” ...
-
"Orice amărăciune...să piară din mijlocul vostru!" (Efeseni 4, 31)
"Iar pentru a fi ferit de otrava amărăciunii fereşte-te iubitul meu, de omul lumesc, care nu umblă călăuzit de harul lui Dumnezeu, ci de firea pământească. Aşadar, pentru ca să poată pieri din mijlocul nostru orice amărăciune, trebuie mai întâi ruptă orice legătură cu cei ce produc tulburarea care naşte amărăciunea."...
-
"Orice iuţime...să piară din mijlocul vostru." ( Efeseni 4: 31)
"Socotim că aici este necesar să facem o precizare: graba şi iuţimea se pot confunda una cu cealaltă. Iuţimea despre care Sf. Ap. Pavel zice că trebuie să piară din mijlocul nostru este acea stare agitată care caracterizează pe omul nervos, mânios şi cu răutate.
Ba chiar şi între cei grăbiţi sunt unii aflaţi vinovaţi, de exemplu:"Picioarele lor se grăbesc să verse sânge"(Prov. 1, 16); "Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieşit afară în grabă"(Ioan 13,30)
Cât despre iuţimea nepermisă, în Plângerile lui Ieremia, aflăm scris că prigonitorii noştri erau "mai iuţi decât vulturii cerului" (Plângeri 4,19)
Asemenea stări de iuţime să piară din mijlocul nostru!"...
-
"Orice mânie...să piară din mijlocul vostru!" (Efeseni 4, 31)
"E groaznic să te întâlneşti în drum cu o fiară sălbatică ce te-ar putea sfâşia, dar mult mai groaznic e omul stăpânit de mânie; el e mai periculos ca mii de fiare sălbatice. Pentru că răul făcut de fiară poate fi numai o spaimă sau o muşcătură, dar cel făcut de om poate pricinui răni ce nu se mai pot şterge...Mânia este o întinăciune înaintea Domnului şi cel mânios este un întinat. De aceea Sf. Ap. Pavel zice: " Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli " ( 1 Timotei 2, 8 )
Iar dacă totuşi din lipsă de veghere şi cumpătare aţi greşit insultând şi jignind - prin nervozitatea şi mânia voastră nestăpânită - pe alţii, apoi, iubiţii mei, în acelaşi ceas din zi cereţi-vă iertare de la cel, sau de la cei pe care i-aţi întristat, apărând îmbrăcaţi în faţa lor cu acest viciu murdar şi fioros al mâniei, ca nu cumva să apună soarele peste mânia voastră şi să rămâneţi astfel acoperiţi cu această ruşinoasă şi murdară pată a nepermisei ieşiri păcătoase. În această situaţie nu i se mai poate zice greşală, ci păcat."...
-
"Orice strigare...să piară din mijlocul vostru!" (Efeseni 4, 31)
"În cadrul luării hotărârii de moarte împotriva Domnului Iisus, un deoseibit rol au avut strigătele, eşa aflăm scris în toate cele patru EVanghelii.
Sf. Evanghelist Luca face următoarea precizare:
" Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari ca El să fie răstignit, şi strigătele lor au biruit. " (Luca 23, 23)
Sf. Evanghelist Matei zice:
" A zis iarăşi Pilat: Dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau şi ziceau: Să fie răstignit! " (Matei 27, 23 )
Sf. Evanghelist Marcu zice:
" Iar Pilat, răspunzând iarăşi, le-a zis: Ce voi face deci cu cel despre care ziceţi că este regele iudeilor? Ei iarăşi au strigat: Răstigneşte-L! Iar Pilat le-a zis: Dar ce rău a făcut? Iar ei mai mult strigau: Răstigneşte-L! " ( Marcu 15, 12-14)
Sf. Evanghelist Ioan la fel scrie:
" Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu-I găsesc nici o vină. " ( Ioan 19, 6)
Pentru că Sf. Ap. Pavel ştia unde au dus strigătele, porunceşte: "Orice strigare...să piară din mijlocul vostru!"
-
"Orice clevetrire...să piară din mijlocul vostru!" (Efeseni 4, 31)
Apostolul Iubirii, Sfântul Evanghelist Ioan, în a treia sa epistolă, face câteva zguduitoare precizări cu privire la cel ce cleveteşte. El, cel care în seara Cinei a fost culcat pe sânul lui Iisus, el care a descoperit cel mai bine marea taină că Dumnezeu este Iubire şi că cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, tocmai pentru a feri pe adevărata şi curata iubire de Dumnezeu, ne îndeamnă să fugim de prefăcuta, infecta şi vicleana faţă a mândriei ce doreşte să aibă întâietate. Tocmai de aceea scrie el această epistolă, ca să ne prevină, să ne ferească de primejdia car nu cruţă pe nimeni, deci nici pe noi. Rostul epistolei este de a menţine o fericită şi duioasă legătură şi părtăşie între fraţi, între toţi fraţii care lucrează în ogorul lui Hristos...Această epistolă este o piatră de încercare a pretinsului adevăr pe care-l mărturisesc unii, cât de şubred este el şi cum se sfarmă la cea dintâi atingere de această piatră de încercare.
...O, fraţii mei iubiţi, nu vă lăsaţi ispitiţi de aceste păcate, ci mai bine: "Orice clevetrire...să piară din mijlocul vostru!"
-"Şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru" ( Efeseni 4, 31)
Din pricina anumitor păcare nemărturisite şi nelăsate.
Din pricina unei neântoarceri depline la Dumnezeu.
Din pricina necredinţei.
Din pricina lipsei de legătură cu Dumnezeu şi cu fraţii.
Omul ci inima împărţită, este un mediu prielnic acestor prilejuri de păcătuire aduse de cel care mai bine nici nu s-ar fi născut.
Şi astfel se naşte - prin încăpăţânarea celui despre care Domnul zice: " vai!" - dezbinarea în Biserica lui Hristos.
Citiţi "Istoria bisericiească universală" şi veţi vedea că toţi dezbinătorii au avut aceeaşi trăsătură comună, ilustrată aşa de puternic şi tăios de Sf. Evangheloist Ioan, în figura dornicului de înâietatea cu numele de Diotrif.
Din pricina acestor mari primejdii care vă ameninţă, să piară orice fel de răutate din mijlocul vostru.
( Mosie Velsecu- din cartea " Înştiinţări ")Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( I )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( II )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( III )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( IV )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( V )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( VI )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( VII )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( VIII )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( IX )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( X)
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( XI )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( XII )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( XIII )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( XIV )

Niciun comentariu: